ca

Curs formatiu per als menors sancionats per drogues o alcohol

2022-04-14

Programa educatiu alternatiu a la sanció de multa per consum o tinença de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques per part de menors d'edat. 

Seràn dos, els psicòlegs clínics encarregats del Programa alternatiu de rehabilitació per a  menors i que han sigut sancionades pel consum de begudes alcohòliques o drogues tòxiques. Un d'aquest dos psicòlegs és el nostre company del nostre equip de l'Institut de la Ment, Eric Acebes.

Aquest programa funciona de la següent manera:

Si el Cos de Policia ha constatat que el vostre fill ha comès una infracció de consum o tinença de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, pot acollirse a un programa com a alternativa a la multa, d'acord amb el que estableix el Reglament de creació i funcionament del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d'edat, de data 9 de desembre del 2021. La finalitat d'aquest Programa és oferir una intervenció educativa individualitzada als menors d'edat que han comès una infracció administrativa relacionada amb el consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, o amb la tinença d'aquestes substàncies, per tal de disminuir els riscos associats al consum de drogues. El Programa permet que el menor assumeixi la seva part de responsabilitat i implicar alhora la família. La intervenció educativa té una durada mínima de tres hores i màxima de deu hores i la porten a terme dos professionals de la psicologia clínica mitjançant sessions individuals informatives i de treball amb el menor i/o els pares. 

Es vol impulsar aixì "un abordatge preventiu" a la vegada que es detecta i tracta de forma precoç possibles problemàtiques relacionades amb el consum d'aquestes substàncies.

Per accedir al Programa, cal que el menor adreci al Ministeri competent en matèria d'interior una sol·licitud de substitució de la multa pel Programa, signada també pel pare o la mare o el representant legal, en un termini de deu dies hàbils des de la data en què esdevingui ferma la sanció de multa.

Per a qualsevol informació o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, als telèfons 872 080 o 872 097. o també amb l'Institut de la Ment.