Què són i per a què serveixen els test psicològics?

31.10.2017

Els test són instruments que, habitualment, s'utilitzen per avaluar diferents aspectes de la psique humana en contextos molt diversos com els processos psicoterapèutics o psiquiàtrics, la selecció de personal, els peritatges judicials, valoracions de CONAVA, etc.

Com funcionen?

Els test psicològics, en general, consten d'un nombre delimitat d'ítems amb opció de resposta múltiple que la persona avaluada ha de completar amb sinceritat. De fet, a vegades compten amb escales (conjunt d'ítems) que permeten controlar si la persona està responent de forma sincera i acurada. Un cop respost el test, s'obtenen puntuacions que, quan es comparen amb uns barems establerts estadísticament en una població amb unes condicions semblants a les del subjecte avaluat, aporten la informació de la persona sobre les variables avaluades.

Per a què s'utilitzen?

Com ja s'ha comentat al principi, els test poden avaluar diferents variables de la persona. Per tant, poden servir al professional tant per recollir dades objectives que l'ajudin a realitzar un diagnòstic més acurat o per avaluar l'evolució o intensitat de la simptomatologia de la persona, com per ajudar a la pròpia persona a profunditzar en el seu autoconeixement en quant als seus trets de personalitat, les seves habilitats, interessos, etc.

Així doncs, contràriament al que es pot pensar en moltes ocasions, tot i que la realització de la prova ha de ser supervisada per un professional qualificat, la demanda de realitzar una avaluació pot provenir de qualsevol persona que estigui interessada en conèixer-se més profundament. De fet, a l'institut de la ment disposem d'un servei d'avaluació psicològica per a que qualsevol persona que estigui interessada en realitzar alguna prova de personalitat, intel·ligència (quocient intel·lectual) o d'interessos professionals pugui ser avaluat sense que li hagi sol·licitat cap metge, psicòleg o jutge.Carla Cachafeiro Espino
Psicoterapeuta i coach personal